Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Teaduse populariseerimise "TeaMe+" toetuse saaja on Eesti Ajalehtede Liit aastatel 2016-2020

 

TeaMe+ eesmärk on LTT erialade vastu huvi suurendamine; teadushuvihariduse sisulise kvaliteedi tõstmine; teadusasutuste, ettevõtete ja haridusasutuste teaduse populariseerimise ja LTT valdkonna pädevuste arendamise koostöö soodustamine; teaduse ja tehnoloogia  nähtavuse suurendamine meedias; teaduskommunikatsiooni alaste pädevuste ja teadusmeedia kvaliteedi tõstmine.


08.01.2019 - Hange/tööpakkumine: TeaMe+ projektis ajakirjanike ja kommunikatsioonispetsialistide koolitaja

Hange/tööpakkumine: TeaMe+ projektis ajakirjanike koolitaja

Üritused:

2019
24. jaanuar koolitus Eesti Kiriku ajakirjanikele

22. veebruar koolitus LõunaLehe ajakirjanikele

15. ja 29. märts ja 12. aprill kolmepäevane koolitus Tallinna Tehnikaülikooli töötajatele

28. märts koolitus Sõnumitooja ajakirjanikele

4. ja 5. aprill koolitus Tartu Ülikooli töötajatele

2018
16. märts koolitus Tartu Postimehe ajakirjanikele

23. märts - koolitus vene keelt kõnelevatele ajakirjanikele „Teadusteemade arusaadav kajastamine ning andmete visualiseerimine“

6. aprill koolitus Sakala ajakirjanikele

18. mai koolitus Virumaa Teataja ajakirjanikele

26. juuni koolitus Hiiu Lehe ajakirjanikele

24. august koolitus Pärnu Postimehe ajakirjanikele

27. september koolitus Põlva Koidu ajakirjanikele

11. oktoober koolitus Järva Teataja ajakirjanikele

16. november koolitus Koidu ajakirjanikele

20.-22. november ajakirjanike õppereis Rootsi. Kava

23. november koolitus Vooremaa ajakirjanikele

4. detsember koolitu Võrumaa Teataja ajakirjanikele

NB! Eesti Ajalehtede Liit ootab pakkumisi koolitajatelt, kes on valmis ajalehtedes ilmunud teadustekste analüüsima, jagama kogemusi välisriikide teadusajakirjanduse vallast, õpetama kasutama tehnikat, et teha lugusid atraktiivsemaks ja viima läbi grupitööd. Pakkumised, mis sisaldavad koolituse sisu ja hinda palume saata eall@eall.ee. Täpsemalt ka: Hange/tööpakkumine: TeaMe+ projektis ajakirjanike koolitaja

2017
november-detsember koolitused maakonnalehtede ajakirjanikele "Teadusteemade arusaadav kajastamine ning andmete visualiseerimine"
20.-22. november teadusajakirjanike õppereis Taani
16. ja 29. november ja 14. detsember
koolitus spinn-off firmade teadlastele, tegevjuhtidele ja kommunikatsioonispetsialistidele „Kuidas rääkida oma lugu ajakirjandusele?“

2016

november-detsember 2016 koolitused maakonnalehtede ajakirjanikele „Teadusteemade arusaadav kajastamine ning andmete visualiseerimine“
1. ja 8. detsember 2016 koolitus "Kuidas teha ennast selgeks ja kuuldavaks nii ajakirjandusele kui ka ühiskonnale?"
22. november 2016 Data journalism workshop / Andmeajakirjanduse töötuba

Kasulikud materjalid:

Raport koolitusvajaduste kaardistuse kohta koolituste sisu väljatöötamiseks

Tegevus 5 „Teadusajakirjanduse edendamine“ tegevus- ja tulemuskava.

Tegevus viiakse ellu „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014−2020“ (OP) prioriteetse suuna 4 „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline teadus- ja arendustegevus“ meetme „Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes“ tegevuse 4.1.5.  „Teaduse populariseerimine noorte seas ja kogu ühiskonnas“  eesmärkide täitmiseks ja tulemuste saavutamiseks.         

Tegevust viib ellu MTÜ Eesti Ajalehtede Liit ning SA Eesti Teadusagentuur. Tegevuse raames tõstetakse LTT valdkonnaga tegelevate ajakirjanike, teadusasutuste meediasuhetega tegelevate spetsialistide ja teadlaste ning teadusmahukate ettevõtete ja  ettevõtlusinkubaatorite kommunikatsioonispetsialistide teaduskommunikatsioonialast kompetentsi. Kompetentsi oluliseks osaks ajakirjanikele on kommunikatsioonialased pädevused, mida kasutavad oma töös teadusajakirjanikud: näiteks andmeanalüüs, infograafika koostamine, uue meedia võimaluste mitmekülgne kasutamine jms.

Läbi kõigi tegevuste arendatakse olemasolevat teaduskommunikatsiooniga tegelejate võrgustikku Eestis, kaasates rahvusvahelisi eksperte ja tutvudes rahvusvaheliste parimate praktikatega. Viiakse läbi koolitusi, seminare, töötubasid, korraldatakse sihtrühma osalemist rahvusvahelistel koolitustel ja lühiajalistel kogemuste vahetuse üritustel ning õppereisidel. Korraldatakse võrgustikuüritusi, mille käigus kutsutakse eksperte Eestisse ning samuti minnakse kogemusi omandama kolleegide juurde välismaale.

Koolituste sisu väljatöötamiseks viiakse eelnevalt läbi koolitusvajaduste  kaardistus ja tutvutakse parima rahvusvahelise praktikaga. Sissejuhatusena korraldatakse ühine ümarlaud kaasates erinevaid sihtrühmi. 

MTÜ Eesti Ajalehtede Liit  korraldab konkursipõhiselt toetuse taotlemise enese täiendamiseks välisriikides ja korraldab ka ise õppevisiite sihtrühmade kompetentsi tõstmiseks välisriikides. Partner tagab taotlemisvõimaluste kohta käiva info leviku kõigi huvitatud sihtrühmadeni ja konkursi otsustuskogu moodustamise ning korraldab selle töö. Koolituste materjalid koondatakse ning tehakse veebi vahendusel kättesaadavaks kõigile tegevuste sihtrühmadele ja avalikkusele.

Tulemus: paranevad sihtrühmade teaduskommunikatsioonioskused ning suureneb asjatundlike teaduse ja tehnoloogia teemade käsitluste osakaal meedias.

Sihtrühm: ajakirjanikud, teadusasutuste meediasuhetega tegelevad spetsialistid, teadlased, teadusmahukate ettevõtete kommunikatsiooniga tegelevad spetsialistid.

 
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele