Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Mis on EALL?

Eesti Ajalehtede Liit (EALL) on ajalehtede ühishuvides tegutsev organisatsioon, mille liikmeskonda kuulub 38 Eestis ilmuvat väljaannet ühekordse kogutiraažiga 587 000. EALL kaitseb ajalehtede ühiseid huve ja őigusi, lähtudes demokraatliku ajakirjanduse rahvusvaheliselt tunnustatud pőhimőtetest.

EALL
 põhikiri (kinnitatud 13. mail 2004)

 Oma eesmärke järgides EALL:

 • esindab ajalehti kirjastamisega seonduvate protsesside ja tegevusalade (seadusloome, levi, trükk, reklaam, omandisuhted) suunamisel;
 • arendab koostööd meediaorganisatsioonidega kodu- ja välismaal;
 • pakub liikmeslehtedele vőimalusi mőtte- ja infovahetuseks;
 • koos Pressinőukoguga seisab hea ajakirjandustava eest ja vőitleb pressivabaduse rikkumise vastu;
 • tegutseb avaliku teabe ladusa kättesaadavuse nimel;
 • korraldab ajalehejuhtide ja toimetustöötajate täienduskoolitust ning ajalehtede sisu- ja kujunduskonkursse;
 • kogub ja avaldab meediastatistikat, vahendab uurimusi ja maailma ajaleheuudiseid;
 • nimetab iga aasta lőpul kőige ajakirjandussőbralikuma ja ebasőbralikuma avaliku elu tegelase.

Eesti Ajalehtede Liidu liikmeks vastuvõtmise kriteeriumid:

(Kinnitatud EALL nõukogus 18.08.2005)
Liidu liikmeks võivad olla Eestis ilmuvate ajalehtede juriidilistest isikutest väljaandjad, kes tunnustavad ja täidavad EALLi põhikirja ning tasuvad korrapäraselt liikmemaksu.

Liidu liikmeks võetakse vastu tingimustel:

 • leht peab vastama ajalehele esitatud nõuetele

 • reklaamimaht ei tohi lehes ületada keskmiselt 50%

 • lehe väljaandja ei või üldjuhul olla kohalik omavalitsus

 • lehte peab olema võimalik osta ja/või tellida või tasuta saada väljaspool väljaandvat institutsiooni ja väljaandmispiirkonda (avalik levitamine)

EALL liikmeslehe kohustused:

1. Järgides liidu põhikirja osalema ajalehtede ühistegevuses kutselises, majanduslikes
ja teistes huvides.
2. Pidama kinni hea ajakirjandustava ja ajakirjanduseetika normidest, aktsepteerima Pressinõukogu otsuseid.
3. Järgima kõiki EALLi poolt heakskiidetud hea tava leppeid.
4. Täitma liidu poolt sõlmitud kokkuleppeid ja lepinguid.
5. Täitma EALLi üldkoosoleku, nõukogu ja juhatuse otsuseid, mis on tehtud kooskõlas liidu põhikirjaga.
6. Esitama liidule vähemalt kord aastas ajalehe tegevust kajastavat statistikat.
7. Tasuma õigeaegselt liidu üldkoosoleku poolt kehtestatud suuruses ja korras iga-aastast liidu liikmemaksu.
8. Osalema aktiivselt liidu poolt korraldatavatel loomingulistel konkurssidel, seminaridel ja teistel üritustel.

EALL on asutatud 1990.
EALL on Ülemaailmse Ajalehtede Liidu (WAN-IFRA) liige alates 1991. aastast ja News Media Europe (NME) liige.
EALL-i finantseeritakse liikmemaksudest.

Nőukogu 2019. aastal

Nőukogu esimees: Argo Virkebau
Nőukogu liikmed: Andrus Raudsalu
Erik Heinsaar
Erik Kalda
Meelis Mandel
Margus Mets
Merili Nikkolo
Priit Rauniste
Urmo Soonvald
   
 
Tegevdirektor: Mart Raudsaar
Tegevsekretär: Maige Prööm

EALLi majandusaasta aruanded

Majandusaasta aruanne 2009

Majandusaasta aruanne 2010

EALLi peapreemia "Aasta ajakirjanik" reglement

Eesti Ajalehtede Liidu pressipreemia konkursi raames on tähtsaim preemia "Aasta ajakirjanik", mida EALL annab välja 2008. aasta kevadest alates ja mille reglement on:

MILLE EEST ANTAKSE?
Aluseks ajakirjaniku töö terve aasta jooksul, mitte üks artikkel. Oluline mõjusus, kvaliteet, põhjalikkus, faktide kontrollimine. Kirjutistes peab olema värsket nägemist ja uuenduslikkust.

KES ESITAB?
Nominentide esitajateks on ajalehetoimetused. Üks toimetus saab esitada mitu nominenti kas oma toimetusest või mõnest teisest toimetusest. Valik esitatakse EALL-ile.

KES OTSUSTAB?
Žürii kinnitab EALLi nõukogu. Žüriis on 11 liiget: 6 suure üleriikliku lehe peatoimetajad, 3 maakonnalehe peatoimetajad ja 2 meediaeksperti.

PREEMIA
70 000 krooni (neto), lisanduvad meene (kullatud sulg) ja diplom.

 
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele