Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Keelesoovitused liikmeslehtedele

Tallinn, 20. aprill 2005. Eesti Ajalehtede Liit korraldas 19. aprillil koostöös Eesti Keele Instituudiga ajalehtede keeletoimetajatele ja toimetajatele seminari "Mis ohustab (ajalehe)keelt?", kus osalejad said kaasa ka keelesoovitused.

Ajalehtede küsimuste ja ettepanekute põhjal kokkupandud soovitused leiate siit:

SUURE JA VÄIKESE ALGUSTÄHE SOOVITUSI

I. Asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide nimetused

Reeglistiku annab Tiiu Erelti „Eesti ortograafia“ (1999, lk 28–30; kohe ilmumas uus trükk). Tähtsad on
• teksti liik, kus nimetust kasutatakse:
– tavakasutuses (uudistes, kommentaarides, ülevaadetes) sobib väiketäht,
– ametlikus kasutuses (siia võib arvata ka nt lehekuulutused) sobib suurtäht;
• nimetuse täielikkus ja ametlikkus:
– läbiv suurtäht näitab nimetuse täielikkust ja ametlikkust (Tallinna 21. Kool, Eesti Teaduste Akadeemia),
– väiketähed näitavad, et nimetust ei kasutata ametlikul või täielikul kujul või kirjutaja pole selles kindel (21. kool, teaduste akadeemia);
• asutuse, ettevõtte või organisatsiooni staatus:
– täielikkust ja ametlikkust on tavaks näidata nende asutuste jm puhul, kes on juriidilised isikud; allüksuste ja allühenduste puhul seda ei tehta. NB! Piiri määramine on enamasti keeleväline küsimus, kuid keelekorraldajad ei ole keelanud suure algustähe kasutust juhtudel, kui endine suur ja iseseisev organisatsioon kuulub mingi laiema juriidilise isiku võimkonda (ülikoolide instituudid, raamatukogud jm). Kahtluse korral on alati õige väiketäht.
• nimetusfraasi nimeomasus:
– kui nimetus on selline, et väiketähe puhul tekiks kahtlus, kas on mõeldud kindlat asutust vms, siis sobib suurtäht (Eesti Pank, vrd Eesti pank ’üks Eestis asuvaid panku’; Euroopa Komisjon, vrd Euroopa komisjon ’Euroopa probleemidega tegelev (suvaline) komisjon’; lühinimetus Krediidipank /mitte Eesti Krediidipank/, vrd krediidipank ’krediitidega tegelev pank’);
– kui nimetuse alguses on tüübitähis AS, OÜ vms, siis loetakse grammatilistel kaalutlustel järgnev osa tervikuna nimeks, mida tuleks kasutada läbiva suurtähega ka ilma lühendita juhtudel (AS Järvakandi Klaas ~ Järvakandi Klaas, AS Taastava Kirurgia Keskus ~ Taastava Kirurgia Keskus; seda kaalutlust ei tuleks siiski rakendada, kui tüübitähise järel on täiesti tavaline nimetus, vrd AS Kubija Hotell, ent tavakasutuses siiski Kubija hotell).

Soovitusi:
1. Kui tavanimetus ja ametlik nimetus langevad kokku, siis sõltub algustähekasutus sageli teksti laadist. Ühes tekstis tuleks nimetuste algustähed ühtlustada. NB! Ametlikud täisnimetused on ka Riigikogu, Riigikohus, Haridus‑ ja Teadusministeerium (nende ette ei lisata riiginimetust), mida võib vastavalt kontekstile kirjutada ka väiketähelisena.
2. Omavalitsusorganite puhul on tavaks ametlikus kasutuses kirjutada läbiva suurtähega nii linna‑ kui ka vallavalitsused ja ‑volikogud (Rapla Linnavalitsus, Haanja Vallavolikogu); juriidilise isiku staatus on küll omavalitsusüksusel kui tervikul, ent nende kirjutamisel rakendatakse üldist kohanimede malli (Rõuge vald, mitte „Rõuge Vald“).
3. Sellised ametlikud nimetused, nagu Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkond, tuleks painutada üldreegli alla (Eesti Vabariigi raamatupidamise toimkond ~ raamatupidamise toimkond).

Näiteid (keelenõuandelt küsitu põhjal):
Eesti E-ülikool (mitte „e-Ülikool“; soovitame e-d käsitada lühendina)
Euroopa Komisjon (vrd Eesti Pank, niisamuti Euroopa Parlament, Euroopa Nõukogu)
Haridus‑ ja Teadusministeerium ~ haridus‑ ja teadusministeerium (väär on üksnes esisuurtäht)
mittetulundusühing Hea Algus
Riigikogu põhiseaduskomisjon (komisjonid, nõukogud jms pole asutused)
Tartu Ülikooli ~ Tartu ülikooli majandusteaduskond (teaduskonnad pole asutused)
Vabariigi Presidendi Kantselei ~ presidendi kantselei (tavakasutuses sobib ilma piduliku täiendita)
äriregister (pole asutus)

II. Hooned, ehitised, ruumid, rajatised jms.

Nende puhul on põhiprobleem selles, kas vaadelda neid nagu kohti või asutusi või hoopis kirjeldavaid nimetusi:
1) kohanimedes kirjutatakse liigisõna väikese tähega, nime põhiosa läbiva suurtähega (Jumalaema Uinumise klooster),
2) asutusenimetustes kasutatakse läbivat suurtähte, kaasa arvatud liigisõna (Õpetajate Maja),
3) kirjeldavad nimetused kirjutatakse väikese tähega (kaminasaal).
Mõnda nimetusfraasi on seepärast võimalik kirjutada kolme moodi:
Valge Maja – USA presidendi administratsiooni, st asutuse piltlik nimetus,
Valge maja – kohanimena (vrd Roheline maja, Sinine paviljon),
valge maja – valget värvi maja (otsene kirjeldav nimetus).

Näiteid:
raekoda (kirjeldav nimetus)
Sikupilli kaubanduskeskus (ei ole asutus; võib käsitada kohanimena)
Tartu toomkirik
Vanemuise kontserdimaja (ei ole asutus)
Õpetajate Maja (asutus Tallinnas Raekoja platsil)

III. Kohanimelise täiendi algustäht

Kohanimi kirjutatakse ka omastavalisel kujul suure algustähega (Eesti kroon, Kunda lade, Siberi katk); erandlikult väiketähelised on üldkeeles
a) keelenimetused (jaava, ruanda keel),
b) rahva‑ ja hõimunimetused (paapua hõimud).
Erialakeeles on väiketähelised ka taime‑ ja loomanimetused ning loomatõunimetused, kuid üldkeeles ei ole viga kasutada suurt algustähte.

Tegelikus keelekasutuses on kohanime omastavat kuju sageli näha väiketähelisena, sest seda võetakse kui võõrkeelte adjektiivide mehaanilist vastet. Väär on „iraagi sõdurid“ (vrd ingl Iraqi soldiers, vn Иракские солдаты), õige iraagi sõdurid. Kui on kahtlusi, kas sobib suur või väike algustäht (Prantsuse ~ prantsuse kirjanik?), eelistatagu alati suurt algustähte.

Soovitusi:
1. Balti, Briti, Inglise, Prantsuse, Saksa, Vene jms on käsitatavad kohanimede Baltimaad, Suurbritannia, Inglismaa, Prantsusmaa, Saksamaa ja Venemaa lühivormidena ja nad tuleb kirjutada suure tähega, v.a siis, kui viitavad keelele või etnosele. (Väikese tähega balti ja briti on võimalikud üksnes siis, kui mõeldakse balti hõime, st leedulasi, lätlasi, preislasi, ja briti hõime, st kelte.)
2. Eesti asutustenimetustes levima hakanud ilmakaarelisi täiendeid tuleb ilmselt pidada kohanimedeks ja kasutada vastavalt suurt algustähte: Põhja Politseiprefektuuri (~ politseiprefektuuri) Põhja politseiosakond, Maksu‑ ja Tolliameti Põhja maksukeskus. Puht keelelistel põhjustel ei ole seda tüüpi täiendid üldsegi soovitatavad, nad tekitavad raskusi ka tõlkimisel.

EALL

 
Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele