Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Hea tava kokkulepe
kunstiteoste reprodutseerimise kohta ajalehtedes

Tallinnas, 18. novembril 2004.a.

Eesti Autorite Ühing, keda esindab tegevdirektor/juhatuse liige Kalev Rattus (edaspidi EAÜ) ja

Eesti Ajalehtede Liit, keda esindab tegevdirektor Toomas Leito (edaspidi EALL),

keda käesolevas hea tava kokkuleppes (edaspidi Lepe) ühiselt nimetatakse Pooled,

on kokku leppinud alljärgnevas:

I Üldsätted

1. Leppe eesmärk on määratleda, milline on kunstiteoste ajalehtedes roprodutseerimise hea tava ning kujundada olukord, kus eriarvamused EAÜ ning ajalehtede toimetajate ja kirjastajate vahel lahendatakse kiiresti ning mõlemale poolele kasulikul moel.

2. Leppe objektiks on autoriõigusega kaitstud kujutava kunsti teosed ja fotograafiateosed (edaspidi teosed). EAÜ saab tagada teoste kasutamise leppes sätestatud tingimustel ainult teoste osas, milliste autorite esindamiseks on EAÜ-l vastavad volitused.

3. Leppega fikseerivad Pooled suhted ja probleemid, mis teoste ajalehtedes reprodutseerimisel tekivad ning millised ei ole otseselt reguleeritud Autoriõiguse seaduse (AutÕS) sätetega ning püüavad juurutada selles osas vastavaid häid tavasid.

II Teoste vaba kasutamise põhimõtted

4. Autoriõigusega kaitstud teoseid võib vabalt (ilma loata ja tasu maksmata) reprodutseerida juhul, kui see ei ole lähtudes AutÕS §-st 17 vastuolus teose tavapärase kasutamisega või ei kahjusta põhjendamatult autori seaduslikke huvisid ning toimub viisil, mis otseselt vastab AutÕS §19 lõikes 3² ja § 20¹ sätestatud tingimustele. Nimetatud AutÕS sätted on toodud Leppe lisas (vt. lisa 1).

5. Pooled leiavad, et teoste vabal reprodutseerimisel ajalehtedes tuleb lähtuda järgmisest põhimõtetest:

5.1. Päevasündmusena saab vaadata sündmust, mis on päevakajaline. Seega sündmust, mis on hetkel moes või inimestele huvipakkuv, kuid mis tegelikult leidis aset minevikus, ei saa käsitleda päevasündmusena. Leppe lisas (vt. lisa 3) on toodud näidisloetelu sündmustest, millede osas Pooled on pidanud vajalikus piiritleda ajavahemiku, mille jooksul ajalehed saavad neid sündmusi kajastada kui päevakajalisi;

5.2. Päevasündmuste kajastamisel nende sündmuste käigus nähtud teoste reprodutseerimisel ei loe Pooled määravaks, et päevasündmuste käigus nähtud teos oleks igal juhul reprodutseeritud osaliselt, vaid loevad määravaks asjaolu, kas seda on tehtud ulatuses, mis vastab päevasündmuste kajastamise vajadusele. Pooled loevad põhjendatuks, et päevasündmuste käigus nähtud teostest võib vabalt avaldada ühe foto (reproduktsiooni) iga erineva päevasündmuse (näiteks näituse avamine) kohta avaldatud artikli kohta, kusjuures foto ei tohi oma mahult ületada päevasündmust kajastava artikli mahtu ja olla üldkokkuvõttes oma mahult suurem kui ¼ ajalehe leheküljest. Sealjuures ei oma tähtsust kas fotol on teos reprodutseeritud osaliselt või täies mahus või kas teos asub foto esi- või tagaplaanil (näiteks teos on tagaplaanil ja esplaanil on kunstnik);

5.3. päevasündmuste käigus nähtud kunstiteoste reprodutseerimine suuremas ulatuses kui Leppe punktis 5.2. märgitud, on lubatud ainult juhul, kui see on toimunud autori eelneval nõusolekul ning kui autor on sellest eelnevalt kirjalikult informeerinud EAÜ-d.

5.4. ajalehe viitekülgedel (näiteks lehe esiküljel või viited teiste lehekülgede ülaservas) võib teoseid vabalt reprodutseerida ainult juhul, kui see teos on avaldatud ka viidataval kohal. Sellisel juhul ei pea ajalehe viiteküljel avaldatud teose juures märkima selle pealkirja ja autori nime, kui toimetus peab seda kujunduslikult sobimatuks;

5.5. teose vaba reprodutseerimine põhjendusega, et see ei moodusta kujutise ehk foto põhimotiivi, võib toimuda ainult juhul, kui tegemist on üldsusele külastamiseks avatud kohtades alaliselt asuva arhitektuuriteose, kujutava kunsti teose või fotograafiateosega. Üldsusele külastamiseks avatud kohtades alaliselt asuvaid teoseid võib juhul, kui nad ei moodusta foto põhimotiivi, reprodutseerida vabalt ka juhul, kui vastav foto ei kajasta päevasündmust. Pooled leiavad, et teos ei moodusta foto põhimotiivi juhul, kui see asub tagaplaanil ja on väiksem kui ¼ fotost. Üldsusele avatud kohana käsitlevad Pooled territooriumi, ehitist või ruumi, mis on antud üldiseks kasutamiseks või kuhu sellise koha omanik või valdaja võimaldab sissepääsu individuaalselt;

5.6. AutÕS §19 lõikes 3² ja § 20¹ sätestatud vaba kasutamise viisid ei vabasta ajalehti kohustusest järgida autori isiklikke õigusi. See tähendab, et päevasündmuste kajastamisel nähtud teoste vabal reprodutseerimisel tuleb ära märkida teose autori nimi, teose pealkiri (nimetus) ning avaldamisallikas. Üldsusele külastamiseks avatud kohtades alaliselt asuvate teoste vabal reprodutseerimisel tuleb ära märkida teose autori nimi juhul, kui autori nimi on teosel nimetatud.

III Tasu maksmine

6. Autoriõigusega kaitstud teoste reprodutseerimine viisil, mis ei vasta AutÕS-s toodud vaba kasutamise tingimustele või on vastuolus Leppes sätestatud vaba kasutamise põhimõtetega, võib toimuda ainult autori või tema õiguste omaja (pärija, EAÜ) loal ja tasu eest. Tundmatu teose reprodutseerimisel tuleb eeldada selle kaitstust autoriõigusega.

7. EAÜ poolt esindatud autorite teoste reprodutseerimise eest ajalehtede poolt tasu maksmine toimub vastavalt Leppele lisatud tasumääradele (vt. lisa 2). Nimetatud tasumäärad on kehtestatud EAÜ poolt kooskõlastatult Eesti Kunstnike Liiduga ja heaks kiidetud EALL-i poolt.

8. EAÜ tagab EAÜ poolt esindatud eesti kujutavate kunstnike/fotograafide nimekirja ja välismaa kujutavaid kunstnikke/fotograafe esindavate organisatsioonide nimekirja, kellega EAÜ on sõlminud lepingud, kättesaadavuse EAÜ koduleheküljel võrguaadressil: www.eau.org . Ajalehtedel on õigus saada EAÜ-lt telefoni (nr. 668 43 72, 668 43 60) ja e-meili (aadressil eau@eau.org) teel andmeid üksikute eesti ja välisautorite EAÜ poolse esindamise kohta ja informatsiooni kehtivate tasumäärade ning tasu maksmise tingimuste kohta.

9. Ajalehe poolt EAÜ-le tasu maksmisest keeldumisel on EAÜ-l õigus nõuda tasu maksmist kahekordses määras, välja arvatud juhul, kui tasu makmisest keeldumine oli õigustatud lähtudes AutÕS sätestatud vaba kasutamise tingimustest või Leppes toodud vaba kasutamise põhimõtetest.

IV Vaidlused

10. Kui ajalehel ja EAÜ-l ei ole õnnestunud vaidlust teoste reprodutseerimise või tasu maksmise kohta läbirääkimiste teel lahendada, on asjast huvitatud poolel, st. ajalehel või EAÜ-l, õigus taotleda vaidluse lahendamist vaidluskomisjonis, mille moodustavad EAÜ ja EALL, nimetades kumbki kaks liiget. Antud komisjon tegutseb kui lepituskomisjon.

Eesti Autorite Ühing

Kalev Rattus      

Lille 13
10614 Tallinn
Tel. 668 43 60
Faks 668 43 61
e-post: eau@eau.org

Eesti Ajalehtede Liit

Toomas Leito

Pärnu mnt. 67A
10134 Tallinn
Tel. 646 1005
Faks 631 1210
e-post: eall@eall.ee

 

Lisa 1

EAÜ ja EALL vaheline HEA TAVA KOKKULEPE
kunstiteoste reprodutseerimise kohta ajalehtedes

                                                                                                VÄLJAVÕTE
AUTORIÕIGUSE SEADUS

Vastu võetud 11.11. 1992.a. seadusega, jõustunud 12.12. 1992.a. (terviktekst RT I 2004, 77, 527)

§ 19. Teose vaba reprodutseerimine teaduslikel, hariduslikel, informatsioonilistel, õigusemõistmise ja halduslikel eesmärkidel

Autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta, kuid kasutatud teose autori nime või nimetuse, kui see on teosel näidatud, teose pealkirja (nimetuse) ning avaldamisallika kohustusliku äranäitamisega on lubatud:

32 ) päevasündmuste kajastamisel nende sündmuste käigus nähtud või kuuldud kirjandus- ja kunstiteoste osaline reprodutseerimine ja üldsusele suunamine raadio, televisiooni, fotograafia, kino või satelliidi vahendusel või taasedastamine kaabellevivõrgus, kuid sellises vormis ja ulatuses, mis vastab päevasündmuste kajastamise vajadusele.

§ 201. Üldsusele külastamiseks avatud kohtades asuvate teoste kujutiste vaba kasutamine

Autori nõusolekuta ja autoritasu maksmiseta on lubatud üldsusele külastamiseks avatud kohtades alaliselt asuva arhitektuuriteose, kujutava kunsti teose, tarbekunstiteose ja fotograafiateose reprodutseerimine ükskõik millisel viisil peale mehaanilise kontaktkopeerimise ja selle teose kujutise üldsusele suunamine, välja arvatud juhul, kui selline teos moodustab kujutise põhimotiivi ja seda kavatsetakse kasutada otsesel ärilisel eesmärgil. Kui käesolevas lõikes sätestatud teosel on nimetatud autori nimi, tuleb see lisada kujutise üldsusele suunamisel.

 

Lisa 2                                       

EAÜ ja EALL vaheline HEA TAVA KOKKULEPE                                                          kunstiteoste reprodutseerimise kohta ajalehtedes

Eesti Autorite Ühingu tasumäärad kunstiteoste ajalehtedes reprodutseerimise eest

tiraazh 1/8 lk 1/4 lk 1/2 lk 1/1 lk
kuni 5 000 120 200 370 530
5 001-10 000 200 320 540 740
10 001-15 000 250 410 680 920
15 001-20 000 290 500 810 1100
20 001-30 000 340 560 950 1280
30 001-40 000 360 630 1010 1370
40 001-50 000 380 680 1080 1460
50 001-60 000 410 720 1150 1550
60 001-75 000 430 740 1220 1640

Juurdehindlus    
100%
                     repro ilma autori nimeta                    
100%                     repro esilehel                                                                     

Allahindlus  
50%
                       SIRP 
20%
                              ajalehed, mis trükitakse must-valgelt                                                    

Esimene repro päevakajalise artikli või uudise juures tasuta juhul kui repro suurus ei ületa 1/4 lk.

 

Lisa 3

EAÜ ja EALL vaheline HEA TAVA KOKKULEPE
kunstiteoste reprodutseerimise kohta ajalehtedes

Sündmust saab käsitleda päevakajalisena, kui seda on ajalehes kajastatud alltoodud ajavahemiku jooksul:

1. Näituse avamine:

1.1. päevalehtede puhul (ajaleht, mis ilmub kuni 6 korda nädalas) ühe nädala jooksul näituse avamisest;

1.2. nädalalehtede puhul (näit. Areen, Arter, Sirp) kahe nädala jooksul näituse avamisest;

1.3. ajalehed, mis ilmuvad kord kuus (näit. Arkaadia) ühe kuu jooksul näituse avamisest;

2. Oksjoni toimumine:

2.1. päevalehtede puhul (ajaleht, mis ilmub 6 korda nädalas) ühe nädala jooksul peale oksjoni toimumist;

2.2. nädalalehtede puhul (näit. Areen, Arter, Sirp) kahe nädala jooksul näituse avamisest;

2.3. kord kuus ilmuvate ajalehtede (näit. Arkaadia) puhul ühe kuu jooksul oksjoni toimumise ajast;

3. Illustratsioonidega raamatu ilmumine:

3.1. kõikides väljaannetes kuni üks kuu müügile tuleku hetkest;

4. Vana kunstiteose leidmine:

4.1. päevalehtede puhul (ajaleht, mis ilmub 6 korda nädalas) ühe nädala jooksul fakti avalikuks tulekust;

4.2. nädalalehtede puhul (näit. Areen, Arter, Sirp) kahe nädala jooksul fakti avalikuks tulekust;

4.3. kord kuus ilmuvate ajalehtede (näit. Arkaadia) puhul ühe kuu jooksul fakti avalikuks tulekust.

 

 Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele