Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Pressinõukogu statuut

1. Pressinõukogu (PN) on ajakirjanduse eneseregulatsiooni organ, mille eesmärk on lahendada kaebusi, mis laekuvad ajakirjanduses ilmunud materjalide kohta.

2. Ajakirjanduskonflikte lahendades arvestab PN ühelt poolt ajakirjanduse huve vabalt infot saada ja levitada ning teiselt poolt avalikkuse õigustatud huve suhetes ajakirjandusega. PNi autoriteet seisneb ajakirjanduse valmisolekus pidada vabatahtlikult kinni heast ajakirjandustavast.

3. PNi võib pöörduda iga füüsiline või juriidiline isik, kellel on kaebusi tema kohta ajakirjanduses ilmunud materjalide peale (välja arvatud reklaam). Samuti võivad PNi pöörduda organisatsioonid kaebustega niisuguste materjalide avaldamise korral, mis on otseselt seotud nende tegevusvaldkonnaga. Sellisel juhul on Pressinõukogul õigus otsustada, kas kaebus võetakse menetlusse.
3.1. PN võib jätta kaebuse läbi vaatamata juhul, kui enne kaebust on lehes ilmunud vabandus või parandus. 

4. Kaebuste menetlemiseks koguneb PN reeglina üks kord kuus.

5. PNi koosseis.
5.1. Eesti Ajalehtede Liit (EALL) kutsub PNi esindajaid ajakirjandusest ja väljastpoolt. EALL nimetab PNi 10 liiget kaheks aastaks (ajakirjanduse esindajaid 6, väljastpoolt 4 liiget). PNi esimese koosseisu järk-järguline rotatsioon algab pärast esimest tegutsemisaastat. Üks isik ei või olla PNi liige üle kahe tsükli.
5.2. PNi tööd juhib esimees, kes viib läbi istungid ja kirjutab alla otsustele.
5.3. PNi igapäevatööd korraldab PNi tegevsekretär, kes valmistab ette PNi istungid. Samuti vahendab tegevsekretär eelmenetluse  käigus kaebajat ja ajakirjandusväljaannet, et võimaluse korral saavutada lahend poolte kokkuleppe teel. PNi tegevsekretäri võtab tööle EALL.

6. Kaebuste lahendamisel on PNi liikmed oma otsustes vabad, lähtuvad heast ajakirjandustavast, sealhulgas Eesti ajakirjanduseetika koodeksist. Otsustusprotsessis ei sõltu PNi liikmed PNi kokku kutsunud EALList. PNi liikmed ei esinda mitte niivõrd oma organisatsiooni või tööandjat, vaid iseend.
6.1. Töö korralduse sätestab PNi kodukord.
6.2. PNi otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosoleku osavõtjatest.
6.3. PNi kvoorum on 5 liiget.

7. PNi rahastavad EALLi liikmeslehed ja teised organisatsioonid või meediakanalid, kes toetavad ajakirjanduse eneseregulatsiooni.

8. PNi menetleb kaebusi,
a) mis on esitatud kirjalikult, koos konkreetse artikli koopiaga ning vajadusel selgitavate dokumentidega
b) mis puudutavad materjale, mille ilmumisest pole möödunud rohkem kui kolm kuud.

9. PN ei menetle kaebusi,
a) kui selles asjas on käimas kohtulik menetlus
b) kui kaebuse esitaja ei ole tuvastatav
c) kui kaebus pole seotud hea ajakirjandustava järgimisega.

10. PNi otsused on taunivad (kui PN tuvastab hea ajakirjandustava rikkumise) või õigeksmõistvad (kui PN ei tuvasta hea ajakirjandustava rikkumist).

11. Ajalehed kohustuvad avaldama PNi tauniva otsuse. PNi otsused tuleb avaldada muutmata kujul ilma toimetuse kommentaarideta. Veebiväljaanded kohustuvad avaldama PNi tauniva otsuse artikli juures, mille puhul PN rikkumise tuvastas. Lisaks viitama PNi otsusele vaidlusaluses artiklis. Ringhäälingujaamad kohustuvad avaldama PNi tauniva otsuse eetris. Kõik PNi otsused avaldatakse Internetis EALLi koduleheküljel PNi rubriigis.

Kinnitatud EALLi nõukogus 22.08.2002
Täiendatud 14.06.2007, 26.03.2009, 18.06.2009, 29.05.2014, 25.02.2016

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele