Pressinőukogu
Eesti Ajalehtede Liit
Eesti Ajalehtede Liit
TRÜKI  |  ESTONIAN PRESS COUNCIL  |  СОВЕТ ПО ПРЕССЕ

Kodukord

1. Liikmete kohustused

PNi liige on kohustatud:
1.1 osalema PNi istungitel. Mitteosalemisest ja selle põhjusest tuleb informeerida tegevsekretäri;
1.2 teavitama tegevsekretäri oma seotusest arutlusel oleva kaebusega, kui liikmel on huvide konflikt. Sel juhul liige ei osale asja arutlusel;
1.3 tutvuma talle saadetud kaebustega ning kujundama oma seisukoha arutluseks;
1.4 pidama nõupidamisruumi saladust, st mitte levitama infot kaebuste arutluse käigust ega pooleliolevatest kaebusest.

2. Liikmete õigused

PNi liikmel on õigus:
2.1 eriarvamuse puhul esitada see protokolli lisamiseks. Eriarvamust reeglina ei avalikustata;
2.2 valida esimeest ja aseesimeest ning olla ise valitud nendesse ametitesse;
2.3 taotleda eelmise istungi protokolli täpsustuste sisseviimist. Vajadusel kontrollib tegevsekretär protokolli projekti aluseks olevaid märkmeid ja lindistusi;
2.4 teha ettepanekuid kodukorra muutmiseks.

3. Menetlus

3.1 Laekunud kaebused registreerib tegevsekretär. Kui on kahtlus, kas kaebus kuulub PNi pädevusse, teevad otsuse menetlusse võtmise kohta PNi esimees, aseesimees ja tegevsekretär. Organisatsioonid peavad otseselt nende tegevusvaldkonnaga seotud kaebuste puhul esitama ka kirjaliku nõusoleku inimestelt, kelle huvide kaitseks kaebus esitatakse. Ilma osapoolte nõusolekuta Pressinõukogu kaebust menetlusse ei võta.
3.2 Esimeses etapis püüab tegevsekretär saavutada kaebaja ja väljaande kokkulepet (väljaande vabanduskiri kaebajale või suuline vabandus; lugejakirja avaldamine; pooltevaheline kokkulepe, kui selgub, et väljaanne pole eksinud, vms).
3.3 Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada, taotleb tegevsekretär toimetuse kirjaliku seisukoha kaebuse kohta. Peatoimetaja vastab 10 päeva jooksul. Seejärel arutab asja PN.
3.4 PNi liikmed saavad kaebuse materjalid kirjalikult hiljemalt 10 päeva enne istungit.
3.5 PNi istung ei ole avalik, kui PN pole otsustanud teisiti.
3.6 Tegevsekretär koostab koos esimehe ja aseesimehega otsuse projekti, mis võimalusel saadetakse PNi liikmetele enne istungit.
3.7 Istungil vastu võetud otsuse lõpliku sõnastuse vormistavad tegevsekretär, esimees ja aseesimees hiljemalt 7 päeva jooksul pärast istungit.
3.8 Otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu.
3.9 Tegevsekretär saadab otsuse väljaandele. Tauniva otsuse saanud väljaanne avaldab otsuse 10 päeva jooksul muutmata kujul. Kui väljaande ilmumistsükkel on pikem, siis avaldab väljaanne otsuse hiljemalt teises numbris pärast otsuse kättesaamist.

4. Avalikkuse informeerimine

4.1 PNi otsused on avalikud ja nad pannakse üles PNi rubriiki EALLi koduleheküljel pärast nende saatmist asjassepuutuvale ajakirjandusväljaandele ja kaebajale.
4.2 PNi materjalid on avalikud seadusega piiratud ulatuses. Nõupidamisruumi saladuse tagamiseks ei avalikustata istungite protokolle. PN võib mitte avalikustada kaebaja nime, kui see on vajalik kaebaja huvide kaitseks (eeskätt alaealised, piiratud teovõimega täisealised või teovõimetud isikud, kuriteo ja vägivalla ohvrid).
4.3 Iga aasta 1. veebruariks esitab PNi esimees PNi tegevusaasta kokkuvõtte EALLi nõukogule. Kokkuvõte pannakse üles PNi rubriiki EALLi koduleheküljel.

Kinnitatud 26.09.2002 Pressinõukogus, täiendatud 11.06.2009, 19.11.2015

 
Pressinőukogu

Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 3363
Fax. +372 631 1210
pn@eall.eeTagasi  -  Esilehele