Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Telefonimüügi hea tava kokkulepe

Elektroonilise side seadus (edaspidi ESS) ei kehtesta nõudeid elektrooniliste kontaktandmete kasutamisele otseturustuseks kui selline otseturustus toimub reaalajas toimuval mitmepoolse häälkõne kaudu (edaspidi ka telefonimüük).

Käesoleva telefonimüügi eetikakoodeksiga ühinenud ettevõtted soovivad tagada, et telefonimüük toimuks vastutustundlikul ja häälkõne saaja õigusi austaval ning tunnustaval viisil kooskõlas heade kauplemistavadega.

Hea tava kokkuleppe aktsepteerinud ettevõtjad tagavad, et tema töötajad või muud tema huvides tegutsevad isikud (sh agendid, töövõtjad, koostööpartnerid) järgivad hea tava kokkulepet klientide huvide kaitsel.

Telefonimüügi eetikakoodeksiga ühinenud ettevõtted lähtuvad mitmepoolse häälkõne kaudu teostataval otseturustusel allolevates põhimõtetest:

1. Telefonimüük 

1.1  Telefonimüük on selline reaalajas toimuv mitmepoolne häälkõne, mille eesmärgiks on otseturustuse sõnumi edastamine kõne jooksul ning seejuures ei ole oluline, kas ettevõtja telefonimüük toimub telefonimüüki teostava ettevõtte enda või oma kliendi nimel või huvides.

 1.2  Telefonimüügi ettevõte tagab kõigi andmete turvalisuse ja neile ligipääsu vaid kliendile ja kliendi nõusolekul ka kolmandatele isikutele ega võimalda neile ligipääsu kolmandatel isikutel seadusliku aluseta.

1.3  Telefonimüügi kõne üldised tingimused:

a)  telefonimüügi ettevõtte valib adressaadi vastavalt valimile, mis on koostatud võimalikult täpselt vastavalt toote või teenuse sihtrühmale;

b)  teistsuguse kokkuleppe puudumisel kliendiga võib telefonimüüki teostada tööpäevadel ajavahemikus 9.00 – 21.00 ja laupäeval 10.00 – 18.00. Muul ajal kõnesid teha ei tohi.

c)  samasisulist otseturustuse sõnumit ei või edastada samale abonementnumbrile sagedamini, kui 1 (üks) kord 2 kuu jooksul, va. kui see on vajalik asjassepuutuva pakkumise järelteeninduseks või toimub kokkuleppel kliendiga;

d)  telefonimüügi ettevõtja veendub enne kõne teostamist selles, et klient ei ole kasutanud enda keeldumisõigust kooskõlas käesoleva kokkuleppe punktiga 2;

e)  Telefonimüügi ettevõte ei varja kõnede tegemisel enda telefonimurit.

1.4 Teavituskohustused.

Iga telefonimüügi kõne puhul teavitab telefonimüügi ettevõte enne otseturustuse sõnumi edastamist kliendile selgelt ja arusaadavalt alljärgnevast:

a)  telefonimüügi kõne tegija tutvustus;

b)  kõne eesmärk (teenuse või kauba müük);

c)  andmed kliendi isikuandmete allika kohta kliendi sellekohasel nõudmisel;

Tarbija soovi korral keelata endale müügipakkumiste tegemine on müüja kohustatud tarbijat teavitama õigusest keelata oma kontaktandmete edaspidine kasutamine telefonimüügi teostamiseks (keeldumine);

1.5  Hoolsuskohustused. Telefonimüügi ettevõtja peab:

a)  enne otseturustuse sõnumi edastamist veenduma, et klient on sama isik, kellele kõne oli suunatud;

b)  lõpetama kõne, kui on põhjendatud arvata, et klient ei ole adekvaatne tegema lepingu sõlmimisele suunatud tahteavaldusi või kliendiks on alaealine isik ja puudub alaealise seadusliku esindaja nõusolek. Nimetatud asjaolude väljaselgitamiseks teeb telefonimüügiettevõtja endast parima;

1.6  Telefonimüügi ettevõtte salvestab tehnilise võimekuse olemasolul kõik telefonimüügi kõned ning säilitab salvestise vähemalt 7 päeva jooksul võimaldamaks kliendile juurdepääs häälkõne salvestisele.

1.7  Telefonimüügi kõne jooksul tuleb kliendile tutvustada pakutava toote või teenuse põhiomadusi, hinda või selle kujunemise viisi ning muid asjassepuutuvaid müügitehingu tingimusi.

1.8  Ostuotsuse korral peab telefonimüügi ettevõte lõpetama kõne kokkuvõttega toote kirjeldusest, hinnast, kõikidest kaasnevatest kuludest, võimalikest transpordi- viisidest ning muudest olulistest tingimustest. Klienti tuleb teavitada kõigist sellistest õigustest ja sellisel viisil nagu seda näevad ette kehtivad õigusaktid (eelkõige võlaõigusseadus).

2. Kliendi keeldumine telefonimüügist

2.1  Kliendil on õigus igal ajal keelata temale telefonimüügi kõnede tegemine täielikult või osaliselt konkreetsete kaupade või teenuste osas. Keeldumisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

2.2  Keeldumise registreerib telefonimüügi ettevõtja tema poolt peetavas andmebaasis. Tehtav kanne sisaldab vähemalt kliendi nime, telefoninumbrit ning kande tegemise kuupäeva ning osalise keeldumise korral keelu ulatust.

2.3  Igakordne keeldumine kehtib kaks aastat alates selle registreerimisest telefonimüügi ettevõtte andmebaasis.

2.4  Telefonimüügi ettevõtja annab kliendi soovil kliendile ja kliendi nõusolekul ka kolmandatele isikutele teavet keeldumise kande olemasolu kohta; samuti parandab, täiendab või sulgeb kliendi nõudel tema kohta käivad ebaõiged või mittetäielikud andmed

2.5  Keeldumisõigust kasutanud kliendile on keelatud telefonimüügi kõnede tegemine välja arvatud juhul, kui kõne tegemiseks eksisteerib muu seadusest või lepingust tulenev alus – eelkõige kliendi sõnaselge nõusolek.

Eesti Otseturundus Liit

 

 Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele