Esilehele
Esilehele
Esilehele
TRÜKI  |  IN ENGLISH

Ajaleheleht nr 6 harjutuste kogu

Käesolev harjutustekogumik on kuues Eesti Ajalehtede Liidu välja antud õppematerjal sarjast «Ajaleht koolitunnis», mõeldud ennekõike põhikooli vanema astme ning gümnaasiumi õpilastele.

Meediaõpetus on läbivaks teemaks põhikooli ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas. Nii mõneski koolis on meediaõpetus õppekavas ka valikainena.

Meediaõpetuse eesmärk on, et õpilane õpiks meedias orienteeruma, seda kriitiliselt lugema, vaatama ja kuulama, ning omandaks oskuse meedia võimalikku manipuleerimist läbi näha. Samuti on õppe-eesmärk, et õpilane kujundaks vajaduse ja harjumuse suhelda eri meedialiikidega ning omandaks teadmised eri meediatekstide funktsioonidest ja ehitusest ning oskused ise olulisemaid meediatekste koostada.
Neid eesmärke arvesse võttes on püütud koostada ka see harjutustekogu.

Kuuenda Ajalehelehe ning harjutustekogu alapealkiri meedia hõlmab laia teemaderingi. Seepärast on mõned harjutustest seotud konkreetsete meediatekstide tundmisega või meediamaastikuga. Samas kätkeb see endas ka kõike, mis meedias käsitlemist leiab.

Kogumik on abiks õpetajale, kes annab meediaõpetuse tunde, kuid neid harjutusi saab edukalt kasutada ka ainetundides, kuhu õpetaja või õpilased toovad kaasa ajalehe.

Harjutusi võib üks-üheselt tundides kasutada, kuid need pakuvad ka õpetajale võimaluse tunde elavamalt ette valmistada. Õpetaja võib harjutusi täpsustada ja täiendada vastavalt tunni teemale ja eesmärkidele.

Ajalehe toomisega koolitundi tuleb klassi ka oluliselt rohkem kaasaegse ühiskonna ja maailma elu, kui seda suudavad pakkuda õpikud. Kuigi ka õpikuid täiendatakse ja parandatakse pidevalt, ilmuvad need siiski mitmeaastaste vahedega. Päevalehed ilmuvad aga iga päev, pakkudes lugemiseks ja kaasamõtlemiseks artikleid sündmustest, mis toimusid äsja või polegi veel toimunud.

Ka pakuvad ajalehtede arvamusküljed võimalust arendada analüüsivat ja kriitilist suhtumist.
Harjutustekogus tuleb esiplaanile uudistekst. On püütud eristada, kas harjutus on mõeldud individuaalseks või rühmatööks, suuliseks või kirjalikuks lahendamiseks. Harjutuste tegemiseks võib klassitundi kaasa võtta ükskõik millise päeva- või nädalalehe, üleriikliku või maakonnalehe või hoopis nädalalehe.

Loodetavasti pakub töö ajalehtedega nii õpetajatele kui ka õpilastele meeldivat vaheldust ja peamurdmist ning annab suurepärase võimaluse ka suulisteks aruteludeks, mis praegu on kirjalike testidega sageli tahaplaanile tõrjutud.

Kui klassis on rohkem õpilasi, võiks õpetaja jagada nad toimetusteks. Nii saaksid eri toimetused teha rühmatööd ja hiljem oma tulemust teistele esitleda.

Harjutused: Epp-Mare Kukemelk
Illustratsioonid: Ain Raie

Jaanuar 2004

 

» Trüki harjutuste kogu välja
» Ava PDF (vajab Adobe Acrobat Readerit)Eesti Ajalehtede Liit

Pärnu mnt 67A
10134 Tallinn Estonia
Tel. +372 646 1005
Fax. +372 631 1210
eall@eall.eeTagasi  -  Esilehele